เหตุผลของแต่ละฝ่าย

แต่ชาวบ้านเจ้าของปัญหาเอง จากที่สังเกตและสอบถามส่วนมากมาจากต่างอำเภอ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาและกำลังได้รับการให้ความช่วยเหลือจาก องค์พัฒนาเอกชน(NGO) เป็นส่วนมาก ซึ่งผมเองก็แปลกใจว่า ทำไมชาวบ้านในพื้นที่ใกล้ทำไมไม่มาร่วมงาน คิดเองได้สองสามประเด็น ประเด็นแรก คือฝนตกชาวบ้านไม่อยากมาร่วมงาน สอง คือไม่ได้มีการแจ้งทางอำเภอไปถึงผู้นำในพื้นที่ให้ชาวบ้านในอำเภอแม่ฟ้าหลวง
จากที่ได้รับฟังการเสวนาในเวทีนี้ทำให้ผมได้คิดและแตกประเด็นได้หลักๆเป็นดังนี้คือ
1 ทางฝ่ายรัฐ(นายอำเภอและผอ.ทะเบียนกลาง)เองมองในมุมภาพรวมของประเทศ และ มีลักษณะการปกป้องรัฐและยศตำแหน่ง เป็นหลัก
2 ทางฝ่ายองค์กรพัฒนาเอกชน(NGO)มองปัญหาในพื้นที่ ปัญหาของชาวบ้านเป็นหลัก และ พยายามห ตัวอย่างกรณีปัญหาที่มีคางค้างมานานให้เกิดการหาทางออกเพื่อกลุ่มคนเหล่านี้
จากสองประเด็นที่กล่าวถึงเหตุผลที่ขัดแย้งกันหรือส่วนทางกัน แล้วก็ไม่มีใคร กลุ่มใหนจะตัดสินให้เกิดแนวทางร่วมกับปัญหาที่เกิด
ผลสรุปของการเสวนานี้ในเวทีนี้
ผม ยังไม่เห็นการจัดการกับปัญหาที่เป็นรูปประธรรม ของความร่วมมือทั้งสองฝ่าย แต่สิ่งที่มองเห็นอีกมุมหนึ่ง คือความพยายามของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อยากจะให้คนที่ยังไม่ได้รับสิทธิสถานะ คือพี่น้องชาวบ้านกลุ่มหนึ่งยังไม่ได้รับความเป็นธรรมตามหลัก สิทธิมนุยชน ให้ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งถูกลบล้างจากฝ่ายรัฐซึ่งมองภาพร่วมเรื่องงบประมาณ สำคัญมากกว่า ศักดิ์ศรีความเป็นคน เป็นสำคัญมากกว่า เรียกว่า “เหตุผลของแต่ฝ่าย”
Fri, 07/26/2013
Copyright © 2018. All rights reserved.