highlight

สองพี่น้อง..วันนี้ที่รอคอย

ผลจากการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยอักษร G ร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอเมืองเชียงราย . เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยอักษร G เมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา . จากการร่วมคัดกรองฯ พบว่ามีนักเรียนหลายคนที่มีมารดาหรือบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย แต่ตัวนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย . มูลนิธิกระจกเงา ร่วมกับเครือข่ายสิทธิสถานะบุคคลเชียงรายได้ดำเนินการพิสูจน์ความสัมพันธ์แม่ลูก / พ่อลูก โดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เพื่อนำมาเป็นหลักฐานประกอบในการยืนยันความสัมพันธ์ . เคสน้องฮาริฮารัน และน้องซังการี สองพี่น้องที่เกิดจากมารดาสัญชาติไทย วันนี้น้องได้รับการขจัดความไร้รัฐไร้สัญชาติ และได้รับรองเป็นบุคคลสัญชาติไทยตามสายโลหิต . น้องทั้งสองคน ทางโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและกลไกการแก้ไขปัญหาสถานะ บุคคลในการเสริมสร้างสุขภาวะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจังหวัดเชียงรายได้มีส่วนเข้าไปช่วยดำเนินการตั้งแต่เริ่มกระบวนการ จนได้รับอนุมัติสัญชาติไทย แต่….. . ยังมีอีกหลายต่อหลายคนที่ยังรอการขจัดความไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งทางโครงการจะเร่งผสานความร่วมมือร่วมกับสำนักทะเบียนต่างๆ เพื่อเร่งแก้ไขและร่วมกันขจัดปัญหาโดยเร็ว #โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและกลไกการแก้ไขปัญหาสถานะ บุคคลในการเสริมสร้างสุขภาวะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจังหวัดเชียงราย #สสส #เครือข่ายสิทธิสถานะบุคคลเชียงราย

Copyright © 2018. All rights reserved.