Month: October 2564

การคืนรายการทะเบียนราษฎรของคนชึ่งไม่มีสัญชาติที่ถูกจำหน่ายรายการ

การคืนรายการทะเบียนราษฎรของคนชึ่งไม่มีสัญชาติที่ถูกจำหน่ายรายการ ดาวล์โหลดเอกสาร

อนุมัติสัญชาติไทย 7 ทวิ อำเภอแม่สาย 32 คน

วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ที่ ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยตามพ.ร.บ สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 ตามโครงการสำคัญกรมการปกครอง (10​ Flagships​ for​ DOPA​ New normal 2021) ภายใต้แนวคิด​ ทำให้ประชาชน​ทุกข์​น้อยลง​ แต่มีความสุข​มากขึ้น​ โดยวันนี้มีผู้ได้อนุมัติรับสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรค สอง จำนวน 32 คน โดยมารับบัตรประจำตัวประชาชน 16 คน (ที่เหลือ อายุไม่ถึงเกณฑ์ถ่ายบัตรฯและอยู่ต่างจังหวัด ยังเดินทางมาไม่ได้) โดยนายอำเภอแม่สาย ได้มอบโอวาทให้ผู้ได้รับสัญชาติ เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้สามัคคี มีจิตอาสา เผื่อแผ่ […]

Copyright © 2018. All rights reserved.