News

“หม่อง ทองดี” ขอโอกาส 2 เด็กไร้สัญชาติ ไปญี่ปุ่นทำตามฝัน

นายหม่อง ทองดี อดีตเยาวชนไร้สัญชาติ เจ้าของแชมป์เครื่องบินกระดาษพับ ในฐานะผู้จัดทำโครงการโรงเรียนสีขาว เพื่อพี่น้องคนไร้สัญชาติ ขอโอกาสให้กับเยาวชน 2 คน จาก จ.เชียงใหม่ สามารถคว้ารางวัลความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีเด่น สิ่งประดิษฐ์รักษ์โลก โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7 อสมท. และ ปตท.จัดขึ้น โดยรางวัลปีนี้ จะพาเด็ก-เยาวชนเดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น แต่เพราะมีเด็กถือบัตรไร้สัญชาติ ทำให้ติดปัญหาเรื่องขอเอกสารเดินทางคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens -TD) เพื่อเดินทางออกนอกประเทศ สำหรับเยาวชนที่พบปัญหา มี 2 คนด้วยกัน คือ น.ส.คำพร ติยะ ร.ร.บ้านบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่ และ ด.ญ.ญาหยี แซ่ฉี่ ร.ร.บ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทั้ง 2 คนจะต้องเดินทางวันที่ 5 – 9 ต.ค.2562 นี้ […]

นิติม.ราชภัฏสุราษฎร์ลงพื้นที่ช่วยประชา พบคนยากจนไม่มีบัตรปชช.ไร้สิทธิอื้อ

วันที่ 21 ส.ค.2562  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และศูนย์ประสานภาคีเครือข่ายการพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการพลเมืองอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการสำรวจผู้ยากลำบากแล้วพบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งต้องอยู่ในภาวะยากลำบากเพราะไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์จึงมอบหมายให้ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้เข้าถึงสิทธิของรัฐอย่างเท่าเทียมกันต่อไป ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูภณัช รัตนชัย บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่เพื่อสำรวจคนไทยผู้ไร้สัญชาติในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาดังกล่าว ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการและสวัสดิการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันเช่นเดียวกับประชาชนคนไทยอื่น ๆ ทำให้ความสิ้นหวัง ความโดดเดี่ยวที่เคยเกิดขึ้นในจิตใจ เป็นเสมือนคนที่ไร้ที่พึ่งพิง ได้กลับมามีความหวังอีกครั้ง ถ้าหากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่างให้ความสำคัญ มีความจริงใจ จริงจังที่จะให้ความช่วยเหลือตามอำนาจของกฎหมายที่มีอยู่ และหวังว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี ฝ่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย บุญคงมาก ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การที่ตนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ นับว่าเป็นภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเช่นกันที่จะต้องมีส่วนช่วยเหลือดูแล  พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าแก่ท้องถิ่น เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน ด้านอาจารย์ทศพร จินดาวรรณ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ หนึ่งในทีมร่วมงาน มองว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ […]

งานวันชนเผ่าพื้นเมืองปี 2562 ชี้ยังมีปัญหาที่ดิน-สถานะบุคคล ขวางการเข้าถึงสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับสมัชชาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย จัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองประจำปี 2562 เลขาธิการฯ ชี้ปัญหาที่ดิน-สถานะบุคคล ขวางการเข้าถึงสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ แนะยอมรับความแตกต่างทางเชื้อชาติในสังคมพหุวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2562 ซึ่งเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับสมัชชาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงาน “วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562” โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ กว่า 36 กลุ่มเข้าร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์สิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวในเวทีการเสวนาเรื่อง “ตัวตนชนเผ่าพื้นเมืองและการยกระดับมติ ครม. แนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงและชาวเล” เนื่องในงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562  สรุปว่า แม้ปัจจุบันสังคมไทยจะยอมรับความแตกต่างทางเชื้อชาติมากขึ้น แต่ประเด็นปัญหาที่ยังดำรงอยู่เมื่อพิจารณาจากเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับ คือ ปัญหาที่ดินทำกิน โดยชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยบนพื้นที่สูงหรืออาศัยอยู่ในป่า ตลอดจนชนเผ่าพื้นเมืองชาวเลที่อาศัยตามเกาะแก่งในทะเลหรือพื้นที่ชายฝั่งมายาวนานหลายร้อยปี มักเกิดข้อพิพาทระหว่างชนเผ่าเหล่านั้นกับรัฐหรือเอกชนในประเด็นความเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริง ปัญหาดังกล่าวยึดโยงกับการจัดการที่ดินและระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน และหากไม่มีการแก้ไขเชิงโครงสร้างปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรก็จะยังดำรงอยู่ โดยคนส่วนน้อยหรือนายทุนก็ยังคงเป็นผู้ถือครองที่ดินจำนวนมากตามการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนื่องจากที่ดินเป็นทั้งปัจจัยการผลิตและทุน นายโสพล กล่าวต่อไปว่า […]

“ณัฐวุฒิ – จุติ” อภิปรายนโยบายสิทธิคนชายขอบ

“ณัฐวุฒิ บัวประทุม” ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ กระตุกรัฐบาล ต้องเข้าใจคนชายขอบ ด้าน “จุติ ไกรฤกษ์” รมว.พม. ย้ำ นายกฯ กำชับให้ดูแลเป็นพิเศษ พร้อมเชิญ ส.ส.อนาคตใหม่ ร่วมแก้ปัญหา วันนี้ (26 ก.ค.2562) นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ลุกขึ้นอภิปรายนโยบายด้านสิทธิของผู้ด้อยโอกาส ที่ปรากฏในคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา โดยระบุว่าหากดูจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และคำแถลงนโยบายของรัฐบาล มีการใช้คำที่ไม่สอดคล้องกัน เช่น ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จึงตั้งคำถามว่าการให้ความหมายของคำว่าผู้ด้อยโอกาสของนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไร พวกเขาไม่ใช่คนด้อยสิทธิ ด้อยโอกาสในความหมายที่ต้องให้การสงเคราะห์ แต่เขาเป็นเจ้าของสิทธิของตนเอง เป็นประธานแห่งสิทธิ มีศักดิ์และศรี มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน หลักคิดเหล่านี้หากปรับให้เข้าใจตรงกัน จะทำให้นโยบายที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจนมากขึ้น นายณัฐวุฒิ ระบุถึงนโยบายด้านแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะโอกาสของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น ปัญหาเด็กและเยาวชนถูกละเมิดสิทธิในด้านต่างๆ ที่พบว่าปีที่แล้ว กระทรวงสาธารณสุขยอมรับอย่างเป็นทางการ ว่ามีอัตราการรังแกกันในโรงเรียนสูงเป็นอันดับสองของโลก Bullying หรือ การรังแกกัน ทั้ง ครูละเมิดเด็ก […]

“จุรินทร์” เยี่ยมให้กำลังใจคนไทยไร้สัญชาติชายแดนใต้ ตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์สิทธิรับบัตรประชาชน

 20 กรกฎาคม 2562  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกฯ และ รมว. พาณิชย์ พร้อมคณะ ได้เดินพบปะ ทักทายถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการตรวจเอกสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ ทันทีที่คณะรองนายกรัฐมนตรีเดินทางถึง อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีทะเบียนราษฎร์และไร้สัญชาติ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความประทับใจ และรอยยิ้มให้กับเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนที่มารอรับบริการ         โดยนายจุรินทร์ ใช้ภาษาถิ่นสอบถามถึงความเป็นมาเป็นไปถึงสาเหตุของการตกหล่นการสำรวจจนยังไม่มีบัตรประชาชน ซึ่งได้รับคำตอบอันเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น พ่อเป็นคนมาเลย์แต่แม่กลับมาอยู่เมืองไทย หรือพ่อแม่เป็นไทย เกิดเมืองไทยแต่ย้ายถิ่นไม่ได้แจ้งเกิด เป็นต้น โดยนายจุรินทร์กล่าวว่าหากได้บัตรประชาชนก็จะมีผลให้ได้รับสิทธิต่างๆจากภาครัฐโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเรียนฟรี รักษาพยาบาล และสิทธิอื่นๆที่คนไทยทั่วไปพึงไดัรับ โดยโครงการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติด้วยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดใช้แดนภาคใต้เป็นโครงการที่เริ่มเมื่อ 20 กันยายน 2559 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดใช้แดนภาคใต้และมีรับสั่งด้วยความห่วงใยถึงปัญหาของคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียและคนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรรวมทั้งปัญหาขาดสารอาหารด้วย   สำหรับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ได้กำหนดจัดตรวจพิสูจน์ เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติในพื้นที่เป้าหมายจำนวน  1,000 คน หลังจากที่ในปีงบประมาณปี 2560 -2561 ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งโครงการยังคงเดินหน้าช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ต่อไป […]

ผู้เฒ่าดอยแม่สลอง รอรัฐช่วยแก้คนไร้รัฐไร้สัญชาติ

นักศึกษา ปสม.1 ขึ้นดอยแม่สลอง เชียงราย ศึกษาปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ หลังพบผู้เฒ่าไม่มีสัญชาติ จำนวนมาก วอนรัฐมนตรีมหาดไทย เร่งแก้ปัญหาเชิงสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม วันที่ 23 กรกฎาคม นักศึกษาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program – HREP) (ปสม.๑) สถาบันพระปกเกล้า เดินทางไปยัง มูลนิธิพัฒนาชุมชนและพื้นที่ภูเขา (พชภ.) ดอยแม่สะลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา และเครื่องกีฬาให้กับเด็กนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาสุขใจ โดยมี นางเตือนใจ ดีเทศน์ นางประกายรัตน์ ต้นธีระวงศ์ และนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ เข้าร่วม นางเตือนใจ กล่าวว่า นับเป็นเรื่องดีที่นักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าในความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องท้าทายของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ที่จะเข้ามาจัดการกับปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ที่ต้องรีบจัดการเพราะยังมีชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่ภูเขาที่มีคุณสมบัติการมีสัญชาติไทยครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย ปัจจุบันเรื่องเด็กที่เกิดใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาแล้ว แต่กลุ่มที่มีปัญหาที่สุดคือ ผู้เฒ่าหรือคนแก่ ที่ยังไม่มีสัญชาติ ต้องอาศัยภาครัฐและภาคประชาชนในการช่วยเหลือให้เป็นรูปธรรม เพราะในเชิงสิทธิมนุษยชนแล้วคนไร้รัฐต้องหมดไปจากประเทศไทย ที่มาของแหล่งข่าว : https://www.springnews.co.th/thailand/532711

“น้องเจมส์” คู่ซ้อมนักดำน้ำถ้ำหลวง ได้บัตรประชาชนไทย

“น้องเจมส์” เด็กน้อยจิตอาสาไร้สัญชาติ คู่ซ้อม “ริก-จอห์น” 2 นักดำน้ำถ้ำหลวง ได้บัตรประชาชนไทยแล้ว หลัง อ.แม่สาย พิจารณาเข้าหลักเกณฑ์ตามคำขอ 3 เงื่อนไข พ่อแม่อยู่ในไทยครบ 15 ปีเกิดและเรียนในประเทศไทย ย้อนไปในช่วงภารกิจกู้ภัย 13 ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี ออกจากถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ขณะนั้นต้องมีเด็กที่มีช่วงวัยส่วนสูงและน้ำหนักใกล้เคียงกันมาเป็นคู่ซ้อมดำน้ำให้กับ 2 นักดำน้ำถ้ำต่างชาติ หนึ่งในเด็กที่อาสาเป็นคู่ซ้อมในครั้งนั้น เป็นเด็กไร้สัญชาติที่ตัวเล็กที่สุด อาศัยอยู่ใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย และหลังจากจบภารกิจ ครอบครัวได้ยื่นเรื่องขอสัญชาติให้เด็กน้อยคนนี้ และล่าสุดเขา ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนตามหลักเกณฑ์ปกติแล้ว     “เจมส์” เด็กชาย เกษมสันต์ อิ่นคำ เดินทางมาถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน ภายในที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย โดยมีมารดาขี่จักรยานยนต์นำพาลูกชายมาถึงเวลาประมาณ 10.30 น.ซึ่งเป็นกำหนดวันที่ทาง อ.แม่สาย ได้นัดให้มาถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งครอบครัวนี้ได้ยื่นขอไว้เมื่อวันที่ 14 พ.ย.61 โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ขั้นตอนยื่นเอกสารและถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนจึงเสร็จสิ้น     […]

กสม.ชื่นชมแก้ปัญหาเยาวชนไร้สถานะ ส่ง “น้ำผึ้ง” ร่วมแข่งวิทย์ฯ ที่สหรัฐฯ

กสม.ชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือแก้ปัญหาเยาวชนไร้สถานะ ส่ง น.ส.น้ำผึ้ง ปัญญา นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกา ได้สำเร็จ วันนี้ (14 พ.ค.2562) นางเตือนใจ ดีเทศน์ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านสิทธิสถานะบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง กล่าวแสดงความยินดีที่ น.ส.น้ำผึ้ง ปัญญา นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย ได้รับสัญชาติไทยและหนังสือเดินทางเพื่อขอรับวีซ่าเดินทางไปสหรัฐอเมริกาสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่เมืองฟินิกซ์ มลรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ว่า มีความยินดีที่ น.ส.น้ำผึ้งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ จ.เชียงราย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน จนทำให้ น.ส.น้ำผึ้ง ได้รับสัญชาติไทย หนังสือเดินทางประเทศไทย และขอขอบคุณสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่ได้อนุมัติวีซ่าสหรัฐอเมริกา โดยวันนี้ น.ส.น้ำผึ้ง จะเดินทางไปสมทบกับเพื่อนนักเรียนที่เดินทางไปล่วงหน้าแล้ว เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในงาน Intel International Science and engineering Fair 2019 ที่เมืองฟีนิกซ์ สหรัฐอเมริกา นางเตือนใจ […]

กสม.ยกเคสน้องน้ำผึ้ง หวังสังคมตระหนักถึงคนไร้สัญชาติ

นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านสิทธิสถานะบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง ได้แสดงความกังวลต่อกรณีที่นางสาวน้ำผึ้ง ปัญญา นักเรียนจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย และเป็นเยาวชนที่กำลังอยู่ในระหว่างการขอสัญชาติไทย ได้เข้าพบพร้อมครูผู้ฝึกสอนว่า ตนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน Intel International Science and Engineering Fair 2019 ที่เมืองฟีนิกซ์ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2562 ร่วมกับคณะนักเรียนที่ได้รับเชิญ แต่ไม่ได้รับวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่าหน่วยราชการไทยที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเดินทางไปร่วมแข่งขัน โดยการมีหนังสืออนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ หนังสือรับรองว่าอยู่ในระหว่างกระบวนการขอสัญชาติ หนังสือรับรองการสนับสนุนค่าใช้จ่าย นางเตือนใจ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเอง ได้มีหนังสือรับรองว่า นางสาวน้ำผึ้ง เป็นบุคคลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมการแข่งขันในฐานะผู้แทนไทย และเป็นเยาวชนที่สมควรได้รับการสนับสนุนให้สามารถที่จะพัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งว่านางสาวน้ำผึ้ง ถูกปฏิเสธในการขอวีซ่าที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 2 ครั้ง นางเตือนใจ กล่าวว่า แม้จะตระหนักดีถึงความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศในการตรวจสอบ กลั่นกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้า-ออกประเทศของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศและเคารพในอธิปไตยแห่งรัฐ อย่างไรก็ดี สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเด็กและเยาวชนที่ควรจะได้รับโดยไม่ถูกแบ่งแยกด้วยเหตุหรือสถานะหนึ่งใด หากการใช้สิทธินั้น มิได้กระทบต่อความมั่นคงอยู่รอดของประเทศ ความสงบเรียบร้อย […]

1 2 3 40
Copyright © 2018. All rights reserved.