หนังสือสั่งการ

การคืนรายการทะเบียนราษฎรของคนชึ่งไม่มีสัญชาติที่ถูกจำหน่ายรายการ

การคืนรายการทะเบียนราษฎรของคนชึ่งไม่มีสัญชาติที่ถูกจำหน่ายรายการ ดาวล์โหลดเอกสาร

การปรับปรุงแนวทางประกอบการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย โดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘

ที่ มท. ๐๓๐๙.๘/ว ๑๐๘๐ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางประกอบการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย โดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ดาวล์โหลดเอกสาร PDF 

การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน(ท.ร.14) ลงวันที่ 3 กันยายน 2563

มท. ๐๓๗๙.๘/ว ๒๓๗๐๔ เรื่อง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.๒๕๔๓ ดาวล์โหลดเอกสาร PDF

หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การขอคัดรายการทะเบียนราษฏรของบุคคลที่มีรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ที่มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิต่างๆได้นั้น ตามหนังสือ ที่ มท.๐๓๐๙.๑/ว ๑๔๐

หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การขอคัดรายการทะเบียนราษฏรของบุคคลที่มีรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ที่มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิต่างๆได้นั้น ตามหนังสือ ที่ มท.๐๓๐๙.๑/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอคัดรายการทะเบียนราษฏรของบุคคลที่มีรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง สำนักทะเบียนกลางให้คงามสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนโดยกำหนดเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิในบริการด้านสุขภาพและดำเนินการอื่นๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๑.คนไทยที่มีตกหล่นทางทะเบียนราษฏร ๒.คนไทยที่เคยมีรายการทะเบียนราษฏร แต่ถูกจำหน่ายด้วยเหตุผลต่างๆ และ ๓. คนไทยที่มีรายการอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ดาวน์โหลดไฟล์PDF

1 2 3
Copyright © 2018. All rights reserved.