Month: April 2564

หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การขอคัดรายการทะเบียนราษฏรของบุคคลที่มีรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ที่มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิต่างๆได้นั้น ตามหนังสือ ที่ มท.๐๓๐๙.๑/ว ๑๔๐

หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การขอคัดรายการทะเบียนราษฏรของบุคคลที่มีรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ที่มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิต่างๆได้นั้น ตามหนังสือ ที่ มท.๐๓๐๙.๑/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอคัดรายการทะเบียนราษฏรของบุคคลที่มีรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง สำนักทะเบียนกลางให้คงามสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนโดยกำหนดเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิในบริการด้านสุขภาพและดำเนินการอื่นๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๑.คนไทยที่มีตกหล่นทางทะเบียนราษฏร ๒.คนไทยที่เคยมีรายการทะเบียนราษฏร แต่ถูกจำหน่ายด้วยเหตุผลต่างๆ และ ๓. คนไทยที่มีรายการอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ดาวน์โหลดไฟล์PDF

มติครม. 30 มีนาคม 2564

มติครม. 30 มีนาคม 2564 19.เรื่อง การให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข (สิทธิฯ) กับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนและกำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก เรียบร้อยแล้ว และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ตรวจสอบคัดกรองข้อมูล จำนวน 5,203 คน ซึ่งครอบคลุมบริการด้านสาธารณสุข ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ สาระสำคัญของเรื่อง สธ. รายงานว่า 1. สธ. ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 23 มีนาคม 2553 วันที่ 20 เมษายน 2558 และวันที่ 22 กันยายน 2563) ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องและรับรองการขึ้นทะเบียนของกลุ่มบุคคลกลุ่มอื่น ๆ ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะขาดหลักฐานซึ่งจำนวนที่แท้จริงยังไม่ชัดเจนและอาจมีความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดยในส่วนของกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่เป็นเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา […]

Copyright © 2018. All rights reserved.