Month: August 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทํางาน สําหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทํางาน สําหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดาวล์โหลดเอกสาร PDF

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลง โดยผลของกฎหมาย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดาวล์โหลดเอกสาร PDF

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สําหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สําหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ดาวล์โหลดเอกสาร  PDF

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 13 ก.ค.64

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สําหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดาวล์โหลดเอกสาร  PDF

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การยกเว้นและกําหนดเงื่อนไขการทํางานกับนายจ้างรายใหม่ สําหรับคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางานตามกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การยกเว้นและกําหนดเงื่อนไขการทํางานกับนายจ้างรายใหม่ สําหรับคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางานตามกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว ดาวล์เอกสาร  PDF

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สําหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สําหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดาวล์โหลดเอกสาร PDF

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สําหรับคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลง

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สําหรับคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลง โดยผลของกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดาวล์โหลดเอกสาร  PDF

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทํางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สําหรับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดาวล์โหลดเอกสาร  PDF

“ครูแดง”วอนเร่งรัดกระบวนให้สัญชาติผู้เฒ่า-เสียชีวิตก่อนได้บัตรปชช.แล้ว2

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) และอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า การแก้ปัญหาผู้เฒ่าไร้สัญชาติ กรณีแปลงสัญชาติชนกลุ่มน้อย ผู้สูงอายุชาติพันธุ์อาข่า บ้านป่าคาสุขใจ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการของกรมการปกครองแล้ว จำนวน 15 ราย และได้ส่งรายชื่อไปยังคณะกรรมการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา และเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พศ.2508 ระบุว่าเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรอนุญาตให้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นางเตือนใจกล่าวว่า ผู้เฒ่าไร้สัญชาติจำนวน 15 รายนี้ อยู่ในกลุ่มที่มีการยื่นคำร้องเป็นกรณีศึกษาชุดแรก จำนวน 23 ราย ซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามหนังสือสั่งการที่ลงนามโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรมเลิศ) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการปรับปรุงแนวทางประกอบการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย โดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา10 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พศ.2508 “สำหรับความคืบหน้าในครั้งนี้ ถือว่ามาไกล นับตั้งแต่มีการขับเคลื่อนแก้ปัญหาผู้เฒ่าไร้สัญชาติ ซึ่งมีความละเอียดและขั้นตอนที่ซับซ้อน ใช้เวลายาวนาน ผู้เฒ่ากลุ่มนี้ มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 40 ปี กลมกลืนกับสังคมไทย […]

Copyright © 2018. All rights reserved.