กิจกรรม

เก็บข้อมูลเยาวชน บ้านเด่น ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาได้ลงพื้นเก็บข้อมูลเยาวชนบ้านเด่น ที่มีปัญหาด้านสิทธิสถานะเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนที่อยู่นอกระบการศึกษา

พิธีมอบบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้กับ นักเรียนศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา

พิธีมอบบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้กับ นักเรียนศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านชัชวาลย์ ปัญญา ท่านนายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน . มอบบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้กับนักเรียนศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา จำนวน 73 ราย . นักเรียน คณะครู บุคคลากรทางการศึกษาศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอฝางและคณะทำงาน ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกงเงา สำนักงานฝาง และนักศึกฝีกงาน ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจ DNA อ.เมือง จ.เชียงราย

มูลนิธิกระจกเงา ร่วมกับเครือข่ายสถานะบุคคลจังหวัดเชียงราย และ สำนักยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมบุคคลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามโครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส (ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร โดยมีบุคคลขอรับการตรวจสารพันธุกรรมประกอบด้วย บุคคลประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร 235 ราย บุคคลอ้างอิง 165 ราย รวมจำนวน 400 ราย

อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิในสถานะบุคคล แก่นักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC) เชียงราย

  อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิในสถานะบุคคล แก่นักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC) เชียงราย พร้อมทำความเข้าใจในประเด็น ๆ ต่าง ๆ ที่น้องสนใจใคร่รู้ – สถานที่เกิด การทำหนังสือรับรองการเกิด เพราะตามเอกสารส่วนใหญ่ระบุว่าเกิดไทย แต่ไม่รู้ขั้นตอนการดำเนินการ – มาตรา 38 วรรค 2 – การต่ออายุบัตร – การครอบครองทรัพย์สิน – การก่อตั้งครอบครัว – การกลับไปพิสูจน์สัญชาติประเทศพม่า เป็นต้น

Copyright © 2018. All rights reserved.