กิจกรรม

ตรวจ DNA อ.เมือง จ.เชียงราย

มูลนิธิกระจกเงา ร่วมกับเครือข่ายสถานะบุคคลจังหวัดเชียงราย และ สำนักยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมบุคคลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามโครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส (ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร โดยมีบุคคลขอรับการตรวจสารพันธุกรรมประกอบด้วย บุคคลประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร 235 ราย บุคคลอ้างอิง 165 ราย รวมจำนวน 400 ราย

อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิในสถานะบุคคล แก่นักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC) เชียงราย

  อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิในสถานะบุคคล แก่นักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC) เชียงราย พร้อมทำความเข้าใจในประเด็น ๆ ต่าง ๆ ที่น้องสนใจใคร่รู้ – สถานที่เกิด การทำหนังสือรับรองการเกิด เพราะตามเอกสารส่วนใหญ่ระบุว่าเกิดไทย แต่ไม่รู้ขั้นตอนการดำเนินการ – มาตรา 38 วรรค 2 – การต่ออายุบัตร – การครอบครองทรัพย์สิน – การก่อตั้งครอบครัว – การกลับไปพิสูจน์สัญชาติประเทศพม่า เป็นต้น

Copyright © 2018. All rights reserved.