แถลงการณ์ เวทีสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ “ เด็กกับความหวังการได้เป็นคนถูกกฎหมายและการได้สัญชาติไทย ”

น้องๆเจ้าของปัญหา มาตร 7ทวิวรรค 2 และ วรรค 3 ได้ขึ้นแถลงการณ์ เป็นบทแถลงการณ์ของ การจัดเวที “ เด็กกับความหวังการได้เป็นคนถูกกฎหมายและการได้สัญชาติไทย ” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พวกหนูเกิดมาบนแผ่นดินไทย ไม่เคยเห็นแผ่นดินใดมาก่อนและไม่คิดจะไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินไหน รักประเทศไทย รักในหลวง พวกหนูผิดด้วยหรือที่เกิดมาจาก บิดา-มารดาที่ไม่ปรากฏสัญชาติ จึงได้มีการกำหนดกฎหมายไว้ให้พวกหนูว่า “ เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า เมือง….” ตามมาตรา 7 ทวิวรรคสาม พวกหนูรอกฎกระทรวงมาตลอดชีวิตก็ยังไม่มี และการที่จะให้สถานะเป็นอย่างไร ตามมาตรา 7 ทวิวรรคสอง “ ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายหรือเป็นการทั่วไปให้ได้สัญชาติไทยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด…” ก็ยังมีหลักเกณฑ์ค่อนข้างยากและล่าช้า พวกหนูจึงมีข้อเสนอว่า 1. ควรพิจารณายกเลิกกฎหมายดังกล่าวที่ได้ตีตราบาปว่าพวกหนูเป็นผู้กระทำความผิด ซึ่งขัดแย้งกับ ความเป็นจริง หรือมีกฎกระทรวงรองรับให้มีฐานะอยู่อาศัยในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 2. ควรจะต้องเร่งรัดการกำหนดสถานะบุคคลให้พวกหนูโดยเร็ว เพราะความล่าช้าหรือความไม่เป็นธรรม ในกรณีการได้สัญชาติตามมาตรา 7 ทวิวรรคสอง โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนภายใน 105 วัน 3. ควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เป็นปัจจุบันและเพิ่มกลุ่บุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลข 0 ให้มีสิทธิได้ยื่นคำร้อง ตามมาตรา 7 ทวิวรรคสองด้วย ด้วยความเชื่อมั่นในพลังความดีของท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเครือข่ายเด็กไร้สัญชาติและองค์กรเครือข่าย 32 องค์กร แถลงการณ์เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556

Copyright © 2018. All rights reserved.