ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาติให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

Copyright © 2018. All rights reserved.