Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tobethai/domains/tobethai.org/public_html/autopage/admin/module.php on line 120

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tobethai/domains/tobethai.org/public_html/autopage/admin/module.php on line 128

Warning: fopen(/home/tobethai/domains/tobethai.org/public_html/autopage/counter/36_06_06_1.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/tobethai/domains/tobethai.org/public_html/autopage/admin/module.php on line 21

Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/tobethai/domains/tobethai.org/public_html/autopage/admin/module.php on line 29

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/tobethai/domains/tobethai.org/public_html/autopage/admin/module.php on line 30
www.tobethai.org


๑๒.บุคคลบนพื้นที่สูง


     บุคคลบนพื้นที่สูง หมายถึงชาวเขาและชนกลุ่มน้อยอื่นๆที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงโดยตามคำนิยามของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อมและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๐ มีดังนี้
     “พื้นที่สูง” หมายความว่าพื้นที่ที่เป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ หรือเป็นที่ตั้งบ้านเรือนและที่ทำกินที่มีความลาดชัน โดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๓๕ หรือมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล ๕๐๐ เมตร ขึ้นไป ในจังหวัดต่างๆ ๒๐ จังหวัด คือ
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ ตาก เพชรบูรณ์ เลย พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบูรณ์
     “ประชากรบนพื้นที่สูง” หมายถึง ประชากรที่อยู่อาศัยบนพื้นที่สูงซึ่งเป็นชาวเขาคนไทย และกลุ่มคนอื่นๆ ซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีนโยบาย หรือมาตราการนโยบายดูแลดำเนินการเป็นการเฉพาะ
     ชาวเขาในประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ชาวเขาดั้งเดิมที่เป็นชนกลุ่มน้อยอยู่กับแผ่นดินไทย  ๒. ชาวเขาที่มิได้เกิดในประเทศไทย แต่อพยพมาจากนอกประเทศ ทางราชการได้มีการสำรวจชาวเขาครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๑๒ และได้มอบเหรียญชาวเขาไว้ให้ และต่อมาได้มีการสำรวจอีกหลายครั้ง เช่นในปี ๒๕๒๘ – ๒๕๓๑ มีการสำรวจโครงการ “สิงห์ภูเขา”  ( แต่ไม่มีการออกบัตรประจำตัวให้ ) ปี ๒๕๓๓ – ๒๕๓๔ มีการสำรวจจัดทำทะเบียนบุคคลบนพื้นที่สูงและออกบัตรประจำตัว (สีฟ้า)ให้ (รายละเอียดเกี่ยวกับชาวเขา กรุณาดูในหนังสือระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ (พร้อมคำอธิบาย) ของกรมการปกครองที่จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓)

สถานะบุคคลบนพื้นที่สูง


          ๑. ชาวเขาที่เป็นชาวเขาดั้งเดิมที่อยู่ในประเทศไทย คือว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยการลงรายการสัญชาติไทยให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓
          ๒. บุคคลบนพื้นที่สูงที่เป็นชาวเขา ๙ เผ่า ที่เข้ามาในประเทศไทยก่อน ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๘ กำหนดสถานะให้เป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
          ๓. บุคคลบนพื้นที่สูงที่มิใช่ชาวเขา (ชนกลุ่มน้อยอื่น เช่น ไทยใหญ่ พม่า มอญ ฯลฯ) เข้ามาในประเทศไทยถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ กำหนดสถานะให้เป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
          ๔. บุตรของบุคคลบนพื้นที่สูงที่มาในประเทศไทยถึง๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ และเกิดในประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๕ ถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ ให้สัญชาติไทย

 

บัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูงในปัจจุบัน (สีฟ้า)

 

บัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง(ชาวเขา)ในอดีต

 

บัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง(ชาวเขา)ในอดีต

 

     การเดินทางออกนอกพื้นที่ที่ออกบัตร ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๓๑๐.๑ /ว ๓๔๐๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สรุปคืออนุญาตให้เดินทางออกนอกเขตพื้นที่อำเภอ กิ่งอำเภอ ที่ออกบัตรโดยนายอำเภออนุญาตได้ ๗ วัน ออกนอกเขตจังหวัด นายอำเภออนุญาตได้ ๑๐ วัน แล้วรายงานจังหวัด ถ้าออกนอกเขตจังหวัด ๑๕ วัน ต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัด

เรื่องร้องเรียนปัญหาสัญชาติ
info@tobethai.org

สนับสนุนการทำงานโดย
องค์การช่วยเหลือเด็กยากไร้ ประเทศเยอรมันนี