เครือข่ายสถานะบุคคลเชียงรายร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอแม่ฟ้าหลวง ออกรับคำร้องนอกสถานที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๑๒ บ้านโป่งไฮ

วันที่ 12-13 ธันวาคม 56 ที่ผ่านมา เครือข่ายสถานะบุคคลเชียงราย ประกอบด้วย ๑) มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง ๒) มูลนิธิกระจกเงา ๓) มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา และ ๔) องค์การแพลน

๑ ร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอแม่ฟ้าหลวง ออกรับคำร้องนอกสถานที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๑๒ บ้านโป่งไฮ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๒๒ , ๒)โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่ออุปถัมป์ ๔ บ้านหัวแม่คำ,๓)โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติ บ้านนาโต่,๔)โรงเรียนสังวาลย์วิท ๘
ซึ่งนักเรียนใน ๔ โรงเรียนดังกล่าวมีปัญหาด้านสถานะบุคคลเป็นจำนวนมาก โดยพื้นที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย – พม่า มีการเคลื่อนย้ายของประชากรในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เพราะความไม่นิ่งของประชากรทำให้ยากต่อการสำรวจข้อเท็จจริงของประชากรในพื้นที่ และด้วยความไม่รู้รายละเอียดเชิงลึกด้านการสำรวจข้อมูลสถานะบุคคลของครูประจำการในพื้นที่ทำให้ยากต่อการสำรวจข้อเท็จจริงด้านจำนวนนักเรียนที่ยังมีปัญหาด้านสถานะบุคคลของนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวทั้ง ๔ โรงเรียน
โดยมี นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง และ พี่แดง ( เตือนใจ ดีเทศน์ ) มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานรับคำร้องนอกสถานที่ในครั้งนี้ ทางสำนักทะเบียนอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สามารถรับคำร้องบุคคลที่ยื่นขอสัญชาติไทย ในวันที่ ๑๒ และ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตาม
๑) ระเบียบ ๔๓ จำนวน ๑๑ คำร้อง รวม ๑๘ ราย
๒) มาตรา ๒๓ จำนวน ๘ คำร้อง รวม ๘ ราย
๓) มาตรา ๗ทวิ จำนวน ๑๒ คำร้อง รวม ๑๒ ราย
รวมทั้งสิ้น ๓๑ คำร้อง ๓๘ ราย
และท่านนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง นายวรญาณ บุญณราช ได้เซ็นอนุมัติสัญชาติไทย ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานรับคำร้องนอกสถานที่ในครั้งนี้ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย
๑) เซ็นอนุมัติคำร้องตามระเบียบ ๔๓ จำนวน ๒ ราย
๒) เซ็นอนุมัติคำร้องตามมาตรา ๒๓ จำนวน ๒ ราย
๓) เซ็นอนุมัติคำร้องตามมาตรา ๗ทวิ จำนวน ๑ ราย เพื่อส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติสัญชาติไทยเป็นลำดับต่อไป

รัชนีวรรณ สุขรัตน์ : รายงาน

Copyright © 2018. All rights reserved.