เรื่อง ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่มานา

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่มานา

ดาวล์โหลดเอกสาร PDF

Copyright © 2018. All rights reserved.