อำเภอเวียงแหงดำเนินแล้วจำนวน 35 คำร้อง ตามคำร้อง ท.ร.31

ฝ่ายสิทธิสถานะบุคคล มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝาง ร่วมกับเครือข่ายสิทธิสถานะบุคคลเชียงราย ร่วมประชุม ติดตามการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร (G) ระดับสถานศึกษา ณ สำนักทะเบียนอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
.
จากการดำเนินงานประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการหนุนเสริมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมกัน ในระดับเครือข่ายการดำเนินงาน เป็นผลให้ปัจจุบัน สำนักทะเบียนอำเภอเวียงแหง ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เป็นบุคคลประเภท 0 กลุ่ม 00 ตามคำร้อง ท.ร.31 จำนวน 35 คำร้อง
.
จากนักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเวียงแหง ทั้งหมด 573 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ 10 ราย
– ย้าย/จบการศึกษา 76 ราย
– ติดต่อไม่ได้ 3 ราย
– ไม่มีตัวตน 2 ราย
– มีเลข 13 หลักแล้ว 51 ราย
– ดำเนินการสอบ ปค.14 เพิ่มเติม 7 ราย
– อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร 276 ราย
– กำหนดเลข 13 หลักแล้ว 35 ราย
รวม 460 ราย และขาดเอกสาร 113 ราย

Copyright © 2018. All rights reserved.