ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การยกเว้นและกําหนดเงื่อนไขการทํางานกับนายจ้างรายใหม่ สําหรับคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางานตามกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การยกเว้นและกําหนดเงื่อนไขการทํางานกับนายจ้างรายใหม่ สําหรับคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทํางานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว

ดาวล์เอกสาร  PDF

Copyright © 2018. All rights reserved.