อำเภอเวียงแก่นมอบบัตรเด็กนักเรียนตัว G -192 ราย

มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝาง ร่วมกับเครือข่ายสิทธิสถานะบุคคล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานฝ่ายการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวบุคคลที่ขึ้นต้นด้วยอักษร G อำเภอเวียงแก่น จำนวน 192 ราย ซึ่งนายทะเบียนได้อนุมัติจัดทำทะเบียนประวัติให้เด็กนักเรียนจำนวนดังกล่าวข้างต้น และนักเรียนได้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอเวียงแก่น เรียบร้อยแล้ว
.
23 กรกฎาคม 2564 ได้มีพิธีมอบบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนของเด็กนักเรียน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์,โรงเรียนขุนขวากพิทยา,โรงเรียนปอวิทยา,โรงเรียนบ้านห้วยคุ,โรงเรียนไตรมิตรวิทยา,โรงเรียนบรรพตวิทยา,โรงเรียนบ้านผาแล,โรงเรียนบ้านหองเตา,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25,ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก,ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม,โรงเรียนบ้านน้ำลัด รวม 192 ราย

Copyright © 2018. All rights reserved.