การปรับปรุงแนวทางประกอบการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย โดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘

ที่ มท. ๐๓๐๙.๘/ว ๑๐๘๐

เรื่อง การปรับปรุงแนวทางประกอบการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย โดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘

ดาวล์โหลดเอกสาร PDF 

Copyright © 2018. All rights reserved.