การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน(ท.ร.14) ลงวันที่ 3 กันยายน 2563

มท. ๐๓๗๙.๘/ว ๒๓๗๐๔

เรื่อง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.๒๕๔๓

ดาวล์โหลดเอกสาร PDF

Copyright © 2018. All rights reserved.