หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การขอคัดรายการทะเบียนราษฏรของบุคคลที่มีรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ที่มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิต่างๆได้นั้น ตามหนังสือ ที่ มท.๐๓๐๙.๑/ว ๑๔๐

หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การขอคัดรายการทะเบียนราษฏรของบุคคลที่มีรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ที่มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิต่างๆได้นั้น ตามหนังสือ ที่ มท.๐๓๐๙.๑/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอคัดรายการทะเบียนราษฏรของบุคคลที่มีรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง สำนักทะเบียนกลางให้คงามสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนโดยกำหนดเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิในบริการด้านสุขภาพและดำเนินการอื่นๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๑.คนไทยที่มีตกหล่นทางทะเบียนราษฏร ๒.คนไทยที่เคยมีรายการทะเบียนราษฏร แต่ถูกจำหน่ายด้วยเหตุผลต่างๆ และ ๓. คนไทยที่มีรายการอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

ดาวน์โหลดไฟล์PDF

Copyright © 2018. All rights reserved.