กมธ. ความมั่นคงรัฐฯ มุ่งให้สถานะบุคคล สัญชาติ 13,000 คนภายในปี 63

15 ม.ค. 63  พล.ท.พงศกร รอดชมภู ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ แถลงข่าวผลการประชุม กมธ. เพื่อพิจารณาเรื่องสถานการณ์ของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย โดยเชิญผู้แทนกรมการปกครองเข้าร่วมประชุม

ซึ่งกรณีกลุ่มบุคคลบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ มีถิ่นอาศัยในประเทศไทย แต่ด้วยเงื่อนไขทางกฎหมายส่งผลให้กลุ่มดังกล่าวมีสถานะบุคคลไม่ชัดเจน ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัย กลุ่ม NGO และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ สำหรับคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย และการแก้ไขหรือยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม เพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้พัฒนาเป็นแรงงานที่สามารถเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยได้โดยการควบคุมของรัฐ

ขณะเดียวกัน กมธ. จะดำเนินการเร่งรัด ผลักดันให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหากลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย เมื่อมีหลักฐานครบถ้วนได้อย่างรวดเร็ว โดยจะเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารในการผลักดันเรื่องดังกล่าวให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กมธ. จะเสนอโครงการดังกล่าวในช่วงเดือนเมษายน 2563 พร้อมกำหนดเป้าหมาย ภายในสิ้นปีนี้ (2563) จะดำเนินให้สถานะบุคคลและสัญชาติผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติให้ได้อย่างน้อย 13,000 คน

ที่มา: ทีมข่าววิทยุรัฐสภา  https://prachatai.com/journal/2020/01/85935

Copyright © 2018. All rights reserved.