เชียงราย ชาติพันธ์ุยิ้มได้ ยธ.ตรวจดีเอ็นเอฟรี แก้ปัญหาไร้รัฐ ไร้สัญชาติ

วันนี้ 25เม.ย. ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการอำนวยความเป็นธรรมคืนสิทธิ สร้างโอกาส ตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดและอำเภอให้การต้อนรับ
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่ติดแนวตะเข็บชายแดนประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงบริการของภาครัฐยังไม่ค่อยสะดวก โดยเฉพาะในเรื่องการอำนวยการความเป็นธรรมและปัญหากลุ่มคนไร้สัญชาติซึ่งการรับรองสถานะทางทะเบียนราษฎรทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ

ซึ่งในครั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการจัดเก็บพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งมีผู้เข้ารับการจัดเก็บดีเอ็นเอจำนวน 653 คนเป็นบุคคลตกหล่น 378 คนและบุคคลอ้างอิง 275 คนซึ่งเป็นประชาชนจากพื้นที่ 12 อำเภอ ใช้เวลาดำเนินการ 3 วัน วันที่ 24 และ 26 เมษายน2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น และจุดตรวจที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย

โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใดซึ่งผลการตรวจสารพันธุกรรมหรือการตรวจดีเอ็นเอจะสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคลที่มีความแม่นยำและสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบกับการรับรองสถานะทางทะเบียนตามกฏหมายร่วมกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยต่อไป
“กระทรวงยุติธรรมได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ไร้สัญชาติโดยการตรวจพิสูจน์ศาลพันธุกรรมสำหรับกลุ่มชาติพันธ์เพื่อแก้ปัญหาไร้รัฐ ไร้สัญชาติ นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้นเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในทุกระดับพื้นที่อย่างเท่าเทียม”พลอากาศเอกประจินกล่าว

Copyright © 2018. All rights reserved.