แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้ 1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ มายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ .. พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) เป็นหน่วยงานหลักและให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ให้การสนับสนุนการเปิดศูนย์เพื่อจดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือ สำหรับแรงงานต่างด้าวเพื่อทำงานในเรือประมง

3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมอบอำนาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant) รหัส L- A ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการดำเนินการตรวจลงตราให้กับแรงงานต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลของคนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

สาระสำคัญของร่างประกาศ

1. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2560 ดังนี้

1.1 แก้ไขบทนิยาม “คนต่างด้าว” โดยเพิ่มคนต่างด้าวสัญชาติเวียดนามจากเดิมที่มีเฉพาะสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา

1.2 แก้ไขบทนิยาม “ศูนย์” ให้หมายความถึง ที่ทำการสำนักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล หรือสถานที่อื่นที่อธิดีประกาศกำหนด จากเดิมที่ให้หมายถึงศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามกฎหมายว่าด้วยการประมง กรมประมง และที่ทำการสำนักงานประมงอำเภอด้วย

1.3 ให้อธิบดีกรมประมงมีอำนาจออกประกาศกำหนดระยะเวลาและสถานที่ให้คนต่างด้าวมาลงทะเบียนเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ และยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือต่อกรมประมงได้ เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนแรงงานประมงทะเล

2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ มายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ .. พ.ศ. …. เป็นการกำหนดให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ และเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนหรือในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติประกาศนี้ และประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ให้มาขึ้นทะเบียนและขอรับหนังสือคนประจำเรือ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2562 และสามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวจนกว่าหนังสือคนประจำเรือหมดอายุมีกำหนด 1 ปี

–ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561–

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/cabt/2910456

Copyright © 2018. All rights reserved.