เอกสารหนังสือคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ พิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)

ส่วนที่หนึ่ง ส่งหนังสือคำสั่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่
1. คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนไร้ยากไร้ สู่พลเมืองอาเซียน
2. คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนไร้ยากไร้ สู่พลเมืองอาเซียน
3. คำสั่งของกระทรวงมหาดไทย โครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน
และคนไร้ยากไร้ สู่พลเมืองอาเซียนให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด
4. คำสั่งของจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนไร้ยากไร้ สู่พลเมืองอาเซียน
(เอกสารข้อ 2-4 อยู่ในไฟล์เดียวกัน)
 ส่วนที่ 2 สรุปการเข้าร่วมประชุมชี้แจงและติดตามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการกำหนดสถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวาคม 2553  สำนักงานกิจการความมั่นคงภายใน (สนมน.)
จังหวัดเชียงราย 2 กรกฎาคม 2556 และ จังหวัดเชียงใหม่ 4 กรกฎาคม 2556
สำหรับในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีการประชุม ชี้แจงและติดตามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการกำหนดสถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวาคม 2553  ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556  ณ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายที่ทำงานในพื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน แจ้งการเข้าร่วมด้วยเน้อเจ้า…
“ความขัดแย้งห้ามไม่ได้ แต่จะบริหารความขัดแย้งอย่างไร” คำพูดในที่ประชุมจังหวัดเชียงราย 2 กรกฎาคม 2556 โดย หลวง สันติพงษ์  มูลฟอง
Fri, 07/12/2013
Copyright © 2018. All rights reserved.