ประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เข้าพบ กสม.

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน  ๒๕๕๖  นายขิ่น อ่อง มิ้นท์  ประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นำคณะ เข้าพบหารือร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  โดยมีศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย  นายแพทย์แท้จริง  ศิริพานิช และนางวิสา  เบ็ญจะมโน  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พร้อมทั้ง  นายชาติชาย  สุทธิกลม  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นายขรรค์ชัย  คงเสน่ห์ และนางภิรมย์  ศรีประเสริฐ  รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้การต้อนรับและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
        การเข้าพบหารือดังกล่าว เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชน  โดยมีการกล่าวถึงประเด็นที่ กสม. ประเทศ เมียนมาร์ยังไม่มีกฎหมายรองรับ จึงมีผลต่องบประมาณดำเนินการ  โดยต้องรอให้ได้รับความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ กสม. จาก ส.ส. และ ส.ว. ก่อน และได้ร่วมพูดคุยถึงปัญหาแรงงานและคนไร้สัญชาติ  โดยขณะนี้แรงงานประเทศเมียนมาร์ในประเทศไทยที่มีประมาณ ๓ ล้านคนมีเด็กเป็นจำนวนมาก ซึ่งเด็กเหล่านั้นควรได้รับการศึกษา  ทั้งนี้ ได้มีหารือปัญหาโรฮิงญาด้วย
        โดยศาสตราจารย์อมรา ฯ  ขอให้ทางคณะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ กสม. ประเทศเมียนมาร์  โดยเฉพาะในเรื่องร่างพระราชบัญญัติ กสม. ประเทศเมียนมาร์ที่กำลังจะเข้าสภาฯ ให้ได้อนุมัติโดยเร็วและเป็นธรรม  และกล่าวถึงกฎหมายของประเทศไทยที่มีการสอดแทรกเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่แล้ว  ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายไทยหลายฉบับที่ไม่สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน กสม. ได้ทำหน้าที่เสนอแนะขอให้ปรับและแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนด้วย
Copyright © 2018. All rights reserved.