เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปและการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย

เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่เป็นต่างด้าวทั้งบิดาและมารดา

Copyright © 2018. All rights reserved.