คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๔๔/๒๕๕๒ เรื่อง การมอบหมายการอนุญาตให้คนต่างด้าวออกนอกพื้นที่ควบคุมได้และเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวตามข้อ ๕ และข้อ ๘ แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับและกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๔๔-๒๕๕๒

Copyright © 2018. All rights reserved.