การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติ ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย

WedDecember2012-2-59-56-5-12-55

Copyright © 2018. All rights reserved.