แนวทางปฏิบัติในการให้สัญชาติไทย และการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมาย แก่กลุ่มเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

หนังสือสั่งการ

Copyright © 2018. All rights reserved.