News

วอนรัฐช่วยเหลือเด็กไร้สัญชาติ ไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติที่ฮ่องกง

ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น วอนหน่วยงานรัฐช่วยเหลือ หลังจากเด็กนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ และได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ แต่ยังติดปัญหาที่หนึ่งในเด็กนักเรียนเป็นบุคคลไร้สัญชาติ หุ่นยนต์กว่างซ้ง เป็นหุ่นยนต์ที่กลุ่มเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ใช้ความคิดสร้างสรรค์นำเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ซึ่งได้สิทธิ์ให้ไปร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Hong Kong International Robotics Olympiad 2018 ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคมนี้ แต่ยังติดปัญหาที่ นายอาโย เมกากู่ หนึ่งในเด็กนักเรียนที่เข้าแข่งขันไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยถือบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่ง นายอาโย เมกากู่ บอกว่า การได้เหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในทีม รวมไปถึงโรงเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้จะเด็กดอยก็สามารถทำได้ ซึ่งก็อยากจะไปแข่งขันในระดับต่อไป แต่ถ้าไม่ได้ไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ขณะที่ ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น เปิดเผยว่า อยากวอนขอให้ภาครัฐอนุญาตให้นักเรียนสามารถเดินทางไปแข่งขันได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถ และยังเป็นโอกาสที่จะแสดงความสามารถของเด็กไทยในเวทีระดับโลก […]

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้ 1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ มายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ .. พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ 2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) เป็นหน่วยงานหลักและให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ให้การสนับสนุนการเปิดศูนย์เพื่อจดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือ สำหรับแรงงานต่างด้าวเพื่อทำงานในเรือประมง 3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมอบอำนาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant) รหัส L- A ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการดำเนินการตรวจลงตราให้กับแรงงานต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลของคนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง […]

ศธ.สุ่มตรวจจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติร.ร.ยังขาดความเข้าใจ

ศธ.เร่งสร้างความเข้าใจจัดการศึกษาคนไร้สัญชาติ หลังสุ่มตรวจพบหลายพื้นที่ขาดการดูแลให้มีคุณภาพ ไม่รู้ ปัญหาการสอนภาษาไทย ยังพบเด็กมาบงทะเบียนหวังได้วีซ่าพำนักในไทย แต่ไม่มาเรียนจริง เล็งถกร่วมจัดการศึกษาในค่ายผู้ลี้ภัย ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานติดตามการดำเนินงานกำหนดสถานะบุคคลในสถานศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในศธ. กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ททท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ได้หารือถึงการจัดการศึกษาให้แก่คนไร้สัญชาติที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจการจัดการศึกษาให้แก่คนกลุ่มนี้ พบปัญหาว่า บางสถานศึกษาไม่ทราบนโยบายว่าต้องเข้าไปจัดการศึกษาให้คนกลุ่มนี้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง และไม่ทราบวิธีปฏิบัติ ยังมีปัญหา เรื่องการสอนภาษาไทย เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีหลายสัญชาติ มีปัญหาเรื่องการพัฒนาสถานะของผู้เรียนหลังจากเรียนแล้วว่าจะได้รับสิทธิในการเปลี่ยนสัญชาติ หรือได้ไปเรียนต่ออย่างไร และยังค้นพบว่าบุคคลเหล่านี้จำนวนหนึ่งไม่สนใจที่จะมาเรียนจริง แต่ลงทะเบียนเรียนไว้เพื่อให้ได้รับสิทธิในการไปขอวีซ่าพำนักในประเทศไทย “ที่ผ่านมาก็มีแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาอยู่แล้ว แต่การประชาสัมพันธ์อาจจะไม่ทั่วถึง และบางมาตรการยังไม่ชัดเจน เช่น แนวทางพัฒนาสถานะและสิทธิของเด็ก วิธีการให้ครูสอนภาษาไทยได้ดีขึ้นกับกลุ่มคนที่เป็นนักเรียนสัญชาติอื่น การแจ้งว่านักเรียนที่มาลงทะเบียนเข้าเรียนจริงหรือไม่ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาให้วีซ่า เป็นต้น ดังนั้น ได้มอบให้สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ศธ.ไปจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนและแจ้งไปต้นสังกัด เพื่อแจ้งต่อไปยังสถานศึกษา และจะมีการประชุมศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้สื่อสารและให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน”ดร.วีระกุล กล่าว ดร.วีระกุล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงกลุ่มผู้ที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยสงคราม ซึ่งโดยหลักการต้องอยู่ที่ตรงนั้นการเดินทางออกมาเรียนนอกค่ายน่าจะไม่ถูกต้อง […]

รวบ 30 ต่างด้าว นำแรงงานพม่าเข้าไทย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.สตม. พ.ต.อ. สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย รรท.ผบก.จว.สมุทรสาคร แถลงว่า พ.ต.ท.ชนันท์ เปรมปลื้มจิตต์ รองผกก.สส.สน.วัดพระยาไกร ชุดปฎิบัติการ ศปอส.ตร. จับกุมชาวต่างชาติ สัญชาติ เมียนมา จำนวน 21 ราย สัญชาติลาว 8 ราย,สัญชาติไทย 1 ราย รวมผู้ต้องหา 30 ราย โดย 1MR.THET NAING SOE อายุ 32 ปี สัญชาติเมียนมา และMR.YE MYAT OO อายุ 27 ปี สัญชาติเมียนมา ข้อหา ให้ความช่วยเหลือด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม ​และ MR.KYAW HTET AUNG อายุ […]

70 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เตือนใจ ดีเทศน์ มอง “คนไร้รัฐในไทย”

เมื่อไม่นานมานี้ระทรวงการต่างประเทศได้จัดการบรรยายพิเศษในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และการประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน โดยนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำงานในเรื่องคนไร้รัฐ พัฒนาการและข้อท้าทายในการขจัดคนไร้รัฐในประเทศไทย” ในฐานะที่มีประสบการณ์การทำงานในเรื่องดังกล่าวมานานกว่า 40 ปี หนึ่งในผลงานสำคัญคือการก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) เมื่อปี 2528 เพื่อศึกษาและพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา โดยเน้นการรักษาป่าและการเกษตรที่ยั่งยืน ทำให้ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ อาทิ รางวัล Global 500 ของ UNEP เมื่อปี 2535 รางวัล Goldman Environmental Prize เมื่อปี 2537 การเป็น 1 ใน 25 ของสตรีนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่นของโลกของ UNEP เมื่อปี 2540 นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความไร้รัฐอย่างเป็นระบบ […]

1 44 45 46
Copyright © 2018. All rights reserved.