News

อธิการบดี ม.รังสิต มอบนามสกุล และโอกาสทางการศึกษาแก่ นางสาวหทัย คนไทยพลัดถิ่น เป็นไทยโดยสมบูรณ์

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาบลัยรังสิต มอบนามสกุลให้ นางสาวหทัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต มีภูมิลำเนาอยู่ที่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ครอบครัวเป็นชาวกะเหรี่ยงที่ไม่มีนามสกุล ซึ่งได้เลขประจำตัว 13 หลัก และทำบัตรประชาชนครั้งแรก โดยใช้นามสกุลว่า “สืบบุญตะวัน” ความหมายคือ “ผู้สืบสานความดีความงามของผู้ให้ชีวิต” พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งนอกจากทุนการศึกษาแล้ว ยังให้ที่พักในมหาวิทยาลัย ให้บัตรรับประทานอาหารฟรีในร้านอาหารของมหาวิทยาลัย นางสาวหทัย (ไม่มีนามสกุล) เป็นหนึ่งในครอบครัวชนเผ่ากะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พ่อและแม่เป็นคนไร้สัญชาต มีพี่น้อง 2 คน หทัยเป็นคนโต และมีน้องชาย 1 คน ส่วนใหญ่เวลาติดต่อราชการจะต้องสื่อสารผ่านผู้ใหญ่บ้าน มีสิทธิเพียงอย่างเดียวที่ใช้อยู่ตอนนี้คือ สิทธิในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น และการออกนอกพื้นที่เพื่อมาเรียนก็จะต้องขอใบอนุญาต และต้องกลับไปต่อใบอนุญาตปีละ 1 ครั้ง นางสาวหทัย กล่าวว่า จุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเรียนมหาวิทยาลัยรังสิตนั้น จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ขณะนั้นทำงานอยู่ในโรงพยาบาลท่าสองยาง ประมาณ 1ปี โดยได้รับความช่วยเหลือจากนายแพทย์ธวัชชัย […]

เชียงราย ชาติพันธ์ุยิ้มได้ ยธ.ตรวจดีเอ็นเอฟรี แก้ปัญหาไร้รัฐ ไร้สัญชาติ

วันนี้ 25เม.ย. ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการอำนวยความเป็นธรรมคืนสิทธิ สร้างโอกาส ตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดและอำเภอให้การต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่ติดแนวตะเข็บชายแดนประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงบริการของภาครัฐยังไม่ค่อยสะดวก โดยเฉพาะในเรื่องการอำนวยการความเป็นธรรมและปัญหากลุ่มคนไร้สัญชาติซึ่งการรับรองสถานะทางทะเบียนราษฎรทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ซึ่งในครั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการจัดเก็บพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งมีผู้เข้ารับการจัดเก็บดีเอ็นเอจำนวน 653 คนเป็นบุคคลตกหล่น 378 คนและบุคคลอ้างอิง 275 คนซึ่งเป็นประชาชนจากพื้นที่ 12 อำเภอ ใช้เวลาดำเนินการ 3 วัน วันที่ 24 และ 26 เมษายน2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น และจุดตรวจที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใดซึ่งผลการตรวจสารพันธุกรรมหรือการตรวจดีเอ็นเอจะสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคลที่มีความแม่นยำและสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบกับการรับรองสถานะทางทะเบียนตามกฏหมายร่วมกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยต่อไป “กระทรวงยุติธรรมได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ไร้สัญชาติโดยการตรวจพิสูจน์ศาลพันธุกรรมสำหรับกลุ่มชาติพันธ์เพื่อแก้ปัญหาไร้รัฐ ไร้สัญชาติ นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้นเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในทุกระดับพื้นที่อย่างเท่าเทียม”พลอากาศเอกประจินกล่าว

‘ประจิน’ คืนสิทธิคนชายขอบเข้าถึงสวัสดิการรัฐ

“ประจิน” คืนสิทธิชาวบ้าน จ.เชียงราย กลุ่มคนชายขอบ พื้นที่สูงให้มีบัตรประชาชน สร้างโอกาสเข้าถึงสวัสดิการรัฐ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน อำนวยความเป็นธรรม ด้วยการพิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร คืนสิทธิ สร้างโอกาส ให้ประชาชนชาวอ.เวียงแก่นจ.เชียงราย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีปัญหากลุ่มคนไร้สัญชาติ มีความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ติดแนวตะเข็บชายแดน และขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการรับรองสถานะทางทะเบียนราษฎร จึงไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น สิทธิในกระบวนการยุติธรรม การศึกษา การรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงนโยบายรัฐบาล ว่า ตระหนักและให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ไร้สถานะ โดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อแก้ปัญหาไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ดังนั้น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรม สำรวจและคัดกรอง มีผู้ประสงค์ขอตรวจสารพันธุกรรมทั้งสิ้น 599 คน (บุคคลตกหล่น 351 คน บุคคลอ้างอิง 248 คน)ในพื้นที่ 12 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด […]

ม็อบพีมูฟ300คน ปักหลักชุมนุมค้างคืน บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทย

ไม่กลับไม่กลัวทหาร!! ม็อบพีมูฟกว่า300คนปักหลักเรียกร้อง “นายกฯ-รมว.มหาดไทย” ยื่น6ข้อรัฐบาลเร่งแก้ไข ผู้ชุมนุมยันฝนตกไม่เป็นปัญหาต่อการชุมนุมแน่นอน เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทย กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ได้เคลื่อนขบวนจากทำเนียบรัฐบาล มายังบริเวณถนนอัษฎางค์ หน้ากระทรวงมหาดไทย จำนวนกว่า 300 คน เพื่อเรียกร้องให้พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย แก้ปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ คนไทยพลัดถิ่น ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ โฉนดชุมชน แก่ชาวบ้านทั่วประเทศ รวมถึงเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้เข้าร่วมชุมนุมที่กำลังเดินทางมาจากจ.เชียงใหม่ และจ.ลำพูน ด้วยนั้น นายซัวฮิบ เจริญสุข 37 ปี ชาวบ้าน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตัวแทนเครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย จ.ระนอง จ.ชุมพร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ตนพร้อมชาวบ้านในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง และชุมพร เดินทางมาวันนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งบางคนอยู่มานานมาก แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงสิทธิ์ของกฎหมาย ซึ่งก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเหมือนพลเมืองทั่วๆไป ซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เราทำมานานหลายสิบปีแล้ว เพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องในวันนี้เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ได้มีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนในสังคมที่เท่าเทียมกัน ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม นายซัวฮิบ ยังกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ทางเครือข่ายจะปักหลักเพื่อเรียกร้องจนกว่าจะได้ข้อยุติที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากที่ผ่านมาทางรัฐรับปากว่าจะแก้ปัญหาให้ โดยให้คำสัญญาทางวาจา […]

วอนรัฐช่วยเหลือเด็กไร้สัญชาติ ไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติที่ฮ่องกง

ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น วอนหน่วยงานรัฐช่วยเหลือ หลังจากเด็กนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ และได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ แต่ยังติดปัญหาที่หนึ่งในเด็กนักเรียนเป็นบุคคลไร้สัญชาติ หุ่นยนต์กว่างซ้ง เป็นหุ่นยนต์ที่กลุ่มเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ใช้ความคิดสร้างสรรค์นำเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ซึ่งได้สิทธิ์ให้ไปร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Hong Kong International Robotics Olympiad 2018 ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคมนี้ แต่ยังติดปัญหาที่ นายอาโย เมกากู่ หนึ่งในเด็กนักเรียนที่เข้าแข่งขันไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยถือบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่ง นายอาโย เมกากู่ บอกว่า การได้เหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในทีม รวมไปถึงโรงเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้จะเด็กดอยก็สามารถทำได้ ซึ่งก็อยากจะไปแข่งขันในระดับต่อไป แต่ถ้าไม่ได้ไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ขณะที่ ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น เปิดเผยว่า อยากวอนขอให้ภาครัฐอนุญาตให้นักเรียนสามารถเดินทางไปแข่งขันได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถ และยังเป็นโอกาสที่จะแสดงความสามารถของเด็กไทยในเวทีระดับโลก […]

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้ 1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ มายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ .. พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ 2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) เป็นหน่วยงานหลักและให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ให้การสนับสนุนการเปิดศูนย์เพื่อจดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือ สำหรับแรงงานต่างด้าวเพื่อทำงานในเรือประมง 3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศมอบอำนาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant) รหัส L- A ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการดำเนินการตรวจลงตราให้กับแรงงานต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลของคนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง […]

ศธ.สุ่มตรวจจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติร.ร.ยังขาดความเข้าใจ

ศธ.เร่งสร้างความเข้าใจจัดการศึกษาคนไร้สัญชาติ หลังสุ่มตรวจพบหลายพื้นที่ขาดการดูแลให้มีคุณภาพ ไม่รู้ ปัญหาการสอนภาษาไทย ยังพบเด็กมาบงทะเบียนหวังได้วีซ่าพำนักในไทย แต่ไม่มาเรียนจริง เล็งถกร่วมจัดการศึกษาในค่ายผู้ลี้ภัย ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานติดตามการดำเนินงานกำหนดสถานะบุคคลในสถานศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในศธ. กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ททท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ได้หารือถึงการจัดการศึกษาให้แก่คนไร้สัญชาติที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจการจัดการศึกษาให้แก่คนกลุ่มนี้ พบปัญหาว่า บางสถานศึกษาไม่ทราบนโยบายว่าต้องเข้าไปจัดการศึกษาให้คนกลุ่มนี้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง และไม่ทราบวิธีปฏิบัติ ยังมีปัญหา เรื่องการสอนภาษาไทย เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีหลายสัญชาติ มีปัญหาเรื่องการพัฒนาสถานะของผู้เรียนหลังจากเรียนแล้วว่าจะได้รับสิทธิในการเปลี่ยนสัญชาติ หรือได้ไปเรียนต่ออย่างไร และยังค้นพบว่าบุคคลเหล่านี้จำนวนหนึ่งไม่สนใจที่จะมาเรียนจริง แต่ลงทะเบียนเรียนไว้เพื่อให้ได้รับสิทธิในการไปขอวีซ่าพำนักในประเทศไทย “ที่ผ่านมาก็มีแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาอยู่แล้ว แต่การประชาสัมพันธ์อาจจะไม่ทั่วถึง และบางมาตรการยังไม่ชัดเจน เช่น แนวทางพัฒนาสถานะและสิทธิของเด็ก วิธีการให้ครูสอนภาษาไทยได้ดีขึ้นกับกลุ่มคนที่เป็นนักเรียนสัญชาติอื่น การแจ้งว่านักเรียนที่มาลงทะเบียนเข้าเรียนจริงหรือไม่ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาให้วีซ่า เป็นต้น ดังนั้น ได้มอบให้สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ศธ.ไปจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนและแจ้งไปต้นสังกัด เพื่อแจ้งต่อไปยังสถานศึกษา และจะมีการประชุมศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้สื่อสารและให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน”ดร.วีระกุล กล่าว ดร.วีระกุล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงกลุ่มผู้ที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยสงคราม ซึ่งโดยหลักการต้องอยู่ที่ตรงนั้นการเดินทางออกมาเรียนนอกค่ายน่าจะไม่ถูกต้อง […]

รวบ 30 ต่างด้าว นำแรงงานพม่าเข้าไทย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.สตม. พ.ต.อ. สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย รรท.ผบก.จว.สมุทรสาคร แถลงว่า พ.ต.ท.ชนันท์ เปรมปลื้มจิตต์ รองผกก.สส.สน.วัดพระยาไกร ชุดปฎิบัติการ ศปอส.ตร. จับกุมชาวต่างชาติ สัญชาติ เมียนมา จำนวน 21 ราย สัญชาติลาว 8 ราย,สัญชาติไทย 1 ราย รวมผู้ต้องหา 30 ราย โดย 1MR.THET NAING SOE อายุ 32 ปี สัญชาติเมียนมา และMR.YE MYAT OO อายุ 27 ปี สัญชาติเมียนมา ข้อหา ให้ความช่วยเหลือด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม ​และ MR.KYAW HTET AUNG อายุ […]

70 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เตือนใจ ดีเทศน์ มอง “คนไร้รัฐในไทย”

เมื่อไม่นานมานี้ระทรวงการต่างประเทศได้จัดการบรรยายพิเศษในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และการประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน โดยนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำงานในเรื่องคนไร้รัฐ พัฒนาการและข้อท้าทายในการขจัดคนไร้รัฐในประเทศไทย” ในฐานะที่มีประสบการณ์การทำงานในเรื่องดังกล่าวมานานกว่า 40 ปี หนึ่งในผลงานสำคัญคือการก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) เมื่อปี 2528 เพื่อศึกษาและพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา โดยเน้นการรักษาป่าและการเกษตรที่ยั่งยืน ทำให้ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ อาทิ รางวัล Global 500 ของ UNEP เมื่อปี 2535 รางวัล Goldman Environmental Prize เมื่อปี 2537 การเป็น 1 ใน 25 ของสตรีนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่นของโลกของ UNEP เมื่อปี 2540 นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความไร้รัฐอย่างเป็นระบบ […]

1 39 40 41
Copyright © 2018. All rights reserved.