News

ค้านนโยบายไม่สนับสนุนเด็กนักเรียนไม่มีเลข 13 หลักเข้าระบบการศึกษา

เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านประชากรข้ามชาติออกหนังสือค้านนโยบายไม่สนับสนุนเด็กที่ไม่มีเลข 13 หลักเข้าเรียนในโรงเรียนซึ่งทำให้เด็กไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษา ขณะที่นักกฎหมายชี้ขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศและมติคณะรัฐมนตรี 5 พ.ย. 2558 นางอธิตา ออร์เรลล์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านประชากรข้ามชาติ กล่าวว่าจากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกมีการออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรการการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายหัว พ.ศ. 2558 โดยได้มีการกำหนดนักเรียนที่จะนำมานับเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายหัว ต้องมีคุณสมบัติ โดยใน ข้อ ค. ระบุไว้ว่า “เป็นนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย” ซึ่งระเบียบดังกล่าวจะทำให้เด็กนักเรียนที่มีมีเอกสารแสดงตนหรือไม่มีเลขประจำตัวประชาชนที่ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทย จะไม่ถูกนับการขอรับเงินอุดหนุนรายหัว ซึ่งมีผลทำให้เกิดปัญหาโรงเรียนเอกชนสงเคราะห์ปฏิเสธที่จะรับเด็กต่างด้าวเข้าเรียน เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน ฯ ซึ่งประกอบด้วย World Education (WE) Foundation for Rural Youth (FRY) National Catholic Commission on Migration (NCCM) National Catholic Commission on Seafarers (NCCS) Foundation for Education and Development (FED)และ Labour Rights Promotion […]

สำรวจคนไร้บ้านกว่า 1,300 คนกระจายทั่วกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ติดเหล้าและมีปัญหาทางจิต

ผลสำรวจคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร พบกว่า 1,300 คน เป็นเพศชายกว่า1,000 คนและส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะมากที่สุด ถนนราชดำเนิน สนามหลวง หมอชิต 2 หัวลำโพง นักวิชาการชี้คนไร้บ้านส่วนใหญ่อยู่เหมือนไร้ตัวตน ไร้สัญชาติ จึงเข้าไม่ถึงบริการและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนไทยโดยเฉพาะการรักษาพยาบาล เมื่อวันที่ 12 พฤศจิยายน ทีมนักวิชาการโครงการ “การสำรวจสถานการณ์คนไร้บ้านและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยผลการสำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งสำรวจระหว่างเวลา 22.00 น. วันที่ 4 กันยายน ถึงเวลา 04.00 น. วันที่ 5 กันยายน 2558 นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน หัวหน้าโครงการการสำรวจสถานการณ์คนไร้บ้านและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่า ผลการสำรวจคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครพบคนไร้บ้านจำนวน 1,307 คน แบ่งเป็นเพศชาย 1,087 คน หรือร้อยละ 83 เพศหญิง 202 คน หรือร้อยละ 15 เพศทางเลือก 13 คน และไม่สามารถระบุเพศได้ […]

ร่วมรณรงค์เรียกร้องให้กองทัพพม่ายุติความรุนแรงและโจมตีในรัฐชาติพันธุ์

จากการที่รัฐบาลทหารพม่าอาศัยช่วงที่ผู้คนทั่วโลกกำลังสนใจการเลือกตั้งในพม่า และอ้างการไม่ยอมลงนามหยุดยิงทั่วประเทศของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มนั้น รัฐบาลทหารพม่าได้ถือโอกาสใช้กำลังโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น โกก้าง รัฐฉานเหนือ และ คะฉิ่น เป็นต้น รัฐฉานเหนือถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยรัฐบาลทหารพม่าได้บุกโจมตีรัฐฉานเหนือในเขตเมืองหนอง เมืองสู้ และเมืองเกซี อย่างต่อเนื่องมีการใช้อาวุธสงครามทั้งทางบก และทางอากาศ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน ความรุนแรงดังกล่าวส่งผลให้หมู่บ้านในรัฐฉานเหนือกว่า ๕๐ หมู่บ้านได้รับความเสียหาย ประชาชนกว่า ๗,๐๐๐ คนต้องอพยพหนีภัยสงคราม เบื้องต้นมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่าชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ ๖ คน และเสียชีวิตแล้ว ๕ คน ทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหาย ทั้งบ้านเรือนและที่ดินทำกิน นอกจากนั้นทหารพม่ายังมีการกักตัวชาวบ้านกว่า ๕๐๐ คนและสั่งปิดสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ การกระทำดังกล่าวของรัฐบาลทหารพม่าถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ทั้งต่อร่างกาย และทรัพย์สิน ผิดวิสัยของรัฐที่กำลังจะก้าวไปสู่วิถีทางแห่งประชาธิปไตย ดังนั้นเราจึงขอเชิญทุกท่านให้เข้าร่วมลงรายชื่อเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทหารพม่ายุติการกระทำอันเป็นการล่วงต่อสิทธิ เสรีภาพของประชาชนทั้งในรัฐฉานและรัฐอื่นๆ ที่มา : https://www.change.org/p/

“เอ็นจีโอจี้รัฐมอบสิทธิบัตรทอง 30 บาทให้เด็กชายแดนเกือบ 7 หมื่นคนที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย”

“เอ็นจีโอจี้รัฐมอบสิทธิบัตรทอง 30 บาทให้เด็กชายแดนเกือบ 7 หมื่นคนที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย เหตุเข้าไม่ถึงบริการรักษาพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากระเหรี่ยงและพัฒนา นายสุรพงษ์ กองจันทึก บอกว่า ปัจจุบันยังมีเด็กนักเรียนเกือบ 7 หมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นเด็กไร้สัญชาติที่อยู่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ในกลุ่มชนเผ่าต่างๆ ซึ่งยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน จึงไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดการเจ็บป่วย โรคระบาดมากขึ้นไม่สามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ จึงมีอัตราการเสียชีวิตเร็วขึ้น ทั้งๆ ที่สามารถรักษาได้ ขณะที่คนที่มารักษาโรงพยาบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายโดยวันพรุ่งนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายนเป็นวันสิทธิเด็กสากล จึงอยากให้ภาครัฐทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สภาความมั่นคงแห่งชาติที่กำลังพิจารณายืนยันสัญชาติไทยให้เด็กกลุ่มนี้ อนุมัติให้พวกเขาได้มีเลข 13 หลัก เพื่อจะได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนพึงได้ และเพื่อเป็นของขวัญวันสิทธิเด็กสากลด้วย แต่ก็เป็นกังวลอยู่ว่าการประชุมพิจารณาสิทธิ ซึ่งเดิมจะประชุมวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่มีการเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนด ซึ่งทำให้ยีดเยื้อออกไปอีกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายเฉลียว เถื่อนเภา เล่าว่าเวลาไปหาหมอหลายครั้งที่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมักปฏิเสธการรักษาเพราะไม่มีบัตรทอง ทั้งที่อาการของเด็กรุนแรงถึงแขนหัก ผอ.ต้องขอร้องด้วยตัวเอง บางทีก็หางบโรงเรียนไปจ่ายค่ารักษา ซึ่งต่อไปนี้ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ อยากให้รัฐบาลมอบสิทธิ์บัตรทอง 30 บาทให้เด็กกลุ่มนี้ เพราะตามกฎหมายมีระบุไว้อยู่แล้วว่าคนไทยทุกคนต้องได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน” อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378478583/

ตร.ภ.5 พบค้ามนุษย์ในเชียงใหม่เป็นเครือข่ายใหญ่ เร่งจับเพิ่มอีก 50 หมายจับ

รอง ผบก.ภ.5 เรียกประชุมทีมสืบสวนสอบสวนหลังพบการค้าบริการเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปีใน จ.เชียงใหม่ เป็นเครือข่ายใหญ่ พร้อมเร่งรัดจับกุมอีกเกือบ 50 หมายจับ วันที่ 24 พ.ย.58 ที่ สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ รอง ผบก.ภ.5 เรียกประชุมทีมสืบสวนสอบสวน เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีซื้อบริการทางเพศเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี และคดีค้ามนุษย์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการออกหมายจับ และจับกุมผู้ซื้อบริการ-แม่เล้าผู้เป็นธุระจัดหาไปหลายราย รายงานแจ้งว่า รอง ผบก.ภ.5 ได้เร่งรัดให้จับดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับที่เหลือโดยเร็ว และให้นำข้อมูลที่ได้จากแม่เล้าขยายนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับผู้ที่ซื้อบริการทางเพศเด็กหญิงที่ยังเหลืออยู่อีกหลายคน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารในองค์กรต่างๆ รวมทั้งนักการเมือง สำหรับคดีนี้ล่าสุดศาลอนุมัติหมายจับไปแล้ว 109 หมายจับ จับกุมไปแล้วกว่า 70 หมายจับ ได้ผู้ต้องหาได้ 24 คน เป็นแม่เล้า 6 คน ที่เหลือเป็นผู้ซื้อบริการ ขณะที่ศาลได้อนุมัติ หมายจับเพิ่มอีก 8 ราย เป็นแม่เล้า 2 ราย และผู้ซื้อบริการอีก […]

ครบรอบ 40 ปีลาวอพยพ พบชาวบ้านจำนวนมากยังประสบปัญหาสถานะบุคคล “พระมหา”อดีตคนไร้สัญชาติเผยได้บัตรเหมือนพ้นคุก นักวิชาการชี้ถูกเลือกปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ศูนย์ตุ้มโฮมเรียนรู้บ้านตามุย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านจาก 3 อำเภอได้แก่อำเภอบุณฑริก โขงเจียม และโพธิ์ไทร ร่วมกับนักวิชาการ องค์การพัฒนาเอกชน และตัวแทนภาครัฐ จำนวนกว่า200 คน ทำพิธี “รับขวัญคนไทยมาตรา 23 เอิ้นขวัญคนไทไร้สัญชาติ” ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ลาวอพยพ เพื่อแสดงความยินดีกับชาวบ้านกลุ่มลาวอพยพที่ได้สิทธิในการอาศัยอยู่ในประเทศไทยถาวร และได้มีเวทีเสวนา “ปัจจุบันและอนาคตของคนไร้สัญชาติบนแผ่นดินไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน” นายบุญมา อักษร ตัวแทนจากกลุ่มลาวอพยพในอำเภอบุณฑริก กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 40 ปี กลุ่มลาวอพยพอย่างตน หวังแค่ว่าประเทศไทยและลาวจะกั้นกลางแค่แม่น้ำและภูเขาเท่านั้น ส่วนเรื่องสัญชาติและการใช้กฎหมายที่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ตลอดจนกฎเกณฑ์การเลือกปฏิบัติจากสังคมไทย อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเพราะสงครามมันสิ้นสุดลงมานานแล้ว การอยู่ในประเทศไทยในอดีตอยู่เพราะภัยเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศลาวซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในลาวลำบากเพราะอดีตคนกลุ่มดังกล่าวให้การสนับสนุนกองทัพไทย ทางการลาวไม่ยอมรับ แต่ปัจจุบันอยู่เพราะความผูกพันและยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย-ลาว ที่ต้องประคองอยู่ร่วมกัน ต่อไป พระมหาคำประเสริฐ ถาวร ตัวแทนกลุ่มลาวอพยพจากอำเภอโขงเจียม ที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา23 […]

จับกุมชาวโรฮีนจา 5 คนขณะซ่อนตัวในป่า เตรียมเดินทางไปยังประเทศที่สาม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหาดใหญ่จับกุมชาวโรฮีนจาได้ 5 คน อายุระหว่าง 18-21 ปี เผยเดินทางมากับเรือร่วม 30 คนเพื่อรอนายหน้ามารับและพาเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม วันนี้ (2 ธ.ค.) นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอหาดใหญ่ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่ จับกุมชาวโรฮีนจา จำนวน 5 คน อายุตั้งแต่ 18-21 ปี ซึ่งถูกนำมาพักไว้ในป่าชุมชนบ้านย่านยาว ซอยเทศบาล 16 ม.1 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อรอเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม หลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาสอบสวนทราบว่าเดินทางมาจากรัฐยะไข่ ประเทศพม่า ด้วยเรือจำนวน 30 คน เมื่อ 9 วันที่ผ่านมา และมาขึ้นฝั่งที่ จ.ระนอง จากนั้นจะแตกกระจายเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5-10 คน และจะมีนายหน้ามารับเดินทางต่อด้วยรถยนต์มาส่งที่ จ.สงขลา โดยจะนำมากระจายพักไว้เป็นกลุ่มย่อยๆ ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ เลี่ยงการตรวจค้นจับกุมแทนกักตัวในแคมป์เหมือนที่ผ่านมา เพื่อรอนายหน้ามารับและพาเดินทางไปยังประเทศที่สาม โดยชาวโรฮีนจาต้องเสียค่าใช้จ่ายให้นายหน้าต่อคนจำนวน […]

ค้ามนุษย์โดนอีกจับ ‘โกนั้ง’ นายกประมงตรัง

ประธานกต.ตร.โรงพักกันตังร่วมกับพวก7คน-ยึดเรือ4ลําบังคับใช้แรงงาน11ตังเกพม่า ตำรวจร่วมกับทหาร ดีเอสไอและ ปปง.เปิดยุทธการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์ บุกจู่โจมแต่เช้ามืดปิดล้อมจับกุม “โกนั้ง” นายกสมาคมประมงจังหวัดตรัง พี่ชายนายกเล็กเมืองกันตัง พร้อมพวกรวม 8 คน ยึดเรือประมงอีก 4 ลำ ปืน 1 กระบอก หลังตรวจสอบพบว่าอยู่ในเครือข่ายค้ามนุษย์ชาวพม่า ผบช.ภ.9 ลั่นเตรียมจับเพิ่มนักธุรกิจพัวพันค้ามนุษย์ ยืนยันผู้ต้องหาที่ถูกจับไม่เกี่ยวกับแก๊งค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา ตำรวจร่วมกับดีเอสไอและ ปปง.สนธิกำลังเปิดยุทธการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์ บุกรวบนายกสมาคมประมงจังหวัดตรัง พร้อมพวกรวม 8 คน หลังถูกกล่าวหาร่วมกันค้ามนุษย์รายนี้ เปิดเผยเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 พ.ย. ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.9 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย รอง ผบช.ภ.9 พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ รอง จตร. (สบ 7) พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ผบก.ภ.จ.ตรัง ตำรวจจากกองบัญชาการสอบสวนกลาง […]

พีมูฟรวมพล 19 จังหวัด ทวงสัญญารัฐบาล–ภาคเหนือ “เดิน ก้าว แลก” ไปร่วมฟังคดีประวัติศาสตร์ที่ดินลำพูน

22 ธ.ค. 2558 เครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ พีมูฟ 19 จังหวัด ทั่วประเทศ นัดหมายจัดกิจกรรมติดตามทวงสัญญากับรัฐบาลผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อผลักดันให้รัฐบาล และคสช.เดินหน้าโฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน ยุติแผนแม่บทฯ และทบทวนการประกาศอุททยานฯ ทับที่ชุมชน ระบุที่ผ่านมาได้ร้องเรียน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ทั้งมีการจัดประชุมเจรจา แต่กลับไม่มีความคืบหน้า ขณะที่ปัญหาในแต่ละพื้นที่ยิ่งรุมเร้ามากขึ้น ช่วงเช้าวันนี้ (22 ธ.ค. 2558) สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) หนึ่งในสมาชิกของพีมูฟจากหลายจังหวัด อาทิ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา ลำปาง ตาก น่าน และแพร่ ร่วมกิจกรรม ‘เดิน ก้าว แลก: เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย’ จากจุดนัดหมายตั้งต้นที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่ ก่อนเคลื่อนขบวนไปที่ จ.ลำพูน โดยมีเป้าหมายที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี จ.ลำพูน ส่วนภาคใต้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง […]

เตรียมเชิญหน่วยงานบ้านพักเด็ก หารือป้องกันอัคคีภัยหวันซ้ำรอย

26 พ.ค. 59 ที่รัฐสภา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พร้อมด้วยคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี รองประธานกรรมาธิการ ร่วมกันแถลงข่าวถึงเกิดเหตุไฟไหม้โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา จังหวัดเชียงรายว่า ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ กรรมาธิการได้ตระหนักถึงอันตรายถึงความไม่ปลอดภัย โดยขณะนี้มีสถานที่ที่มีการดูแลเด็กที่กินอยู่ประจำ 5 แห่งคือ1.สถานสงเคราะห์เด็กของกระทรวงพัฒนาสังคมเช่น บ้านเด็กมหาราช บ้านเด็กเวียงพิงค์ 2.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศหลายหมื่นคน 3. โรงเรียนกินนอนประจำของเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4.บ้านพักเด็กขององค์กรพัฒนาเอกชน เช่น มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และ 5.ที่พักประจำของวัดต่าง ๆทั่วประเทศ สังกัดกรมการศาสนา ทั้งนี้จากการสอบถามทุกแห่งระบุว่าได้จัดระบบและมีมาตรการในการป้องกันอัคคีภัย การหนีไฟ การตรวจตราระบบไฟฟ้า แต่กลับไม่มีรายละเอียดแบบแผน ดังนั้นในสัปดาห์หน้าคณะกรรมาธิการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล เพื่อวางมาตรการในการป้องกันต่อไป ไม่ให้เกิดเหตุขึ้นซ้ำอีก อย่างไรก็ตามสิ่งที่กรรมาธิการเป็นห่วงอีกเรื่องคือเหตุการณ์ไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิตในโรงเรียน แหล่งข่าว http://www.naewna.com/local/217605

1 38 39 40 41
Copyright © 2018. All rights reserved.